MedSilesia

Regulamin Klastra

 
 
PREAMBUŁA
 
Mając na celu pomoc w kreowaniu i wsparciu wdrażania innowacji oraz transferu wiedzy i technologii wśród przedsiębiorców oraz wypracowanie ich stałej, ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim, stworzono powiązanie kooperacyjne skupiające przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu działające na rzecz lub w sektorze aparatury i wyrobów medycznych lub z nią współpracujące.
 
Misją Klastra jest stworzenie powiązania, które zapewni skuteczną platformę współpracy – dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i realizację wspólnych projektów.
Ciągłe doskonalenie powiązania i konsekwentnie wdrażana strategia pozwoli na uznanie Klastra za skutecznego Partnera dla środowisk gospodarczych, nauki oraz dla środowisk samorządowych.
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Nazwa
§ 1
 1. Pełna nazwa Klastra brzmi: „MedSilesia” Śląska Sieć Wyrobów Medycznych.
 2. Nazwa skrócona: MedSilesia.
 3. Nazwa w języku angielskim brzmi: „MedSilesia” Silesian Medical Cluster.
 4. Dalej w regulaminie: Klaster.
 
Forma prawna
§ 2
Klaster nie posiada osobowości prawnej.
 
Teren działania
§ 3
Klaster działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 
Biuro
§ 4
 1. Biuro Klastra jest prowadzone przez Koordynatora.
 2. Adresem dla doręczeń jest siedziba Koordynatora.
 3. Miejscem prezentowania ogłoszeń Klastra jest strona internetowa Klastra lub strona  internetowa Koordynatora.
 
 
ROZDZIAŁ II
CZŁONKOSTWO
 
Członkowie Klastra
§ 5
 1. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a Członkostwo w nim jest oparte na dobrowolności i woli współpracy.
 2. Członkami Klastra mogą być przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie publiczne i niepubliczne, szkoły średnie i inne zainteresowane podmioty działające zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra.
 3. Podmioty biorące udział w Klastrze mają status Członka Klastra, z zastrzeżeniem ust. 11 – 13.
 4. Podmiot uzyskuje status Członka Klastra, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia i jej zaakceptowaniu przez Radę Klastra.
 5. Członek Klastra zachowuje swoją niezawisłość gospodarczą.
 6. Status Członka Klastra przyznawany jest bezterminowo, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Status Członka Klastra wygasa przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych przesłanek:
  a. na skutek wypowiedzenia sformułowanego przez Członka Klastra wobec Koordynatora w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  b. na skutek nie zaakceptowania zmian Regulaminu przez Członka Klastra,
  c. na skutek wykluczenia Członka Klastra,w razie likwidacji lub śmierci Członka Klastra.
 8. Wygaśnięcie statusu Członka Klastra stwierdza Koordynator w formie pisemnej uchwały.
 9. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić na pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie, złożony Koordynatorowi Klastra i podpisany przez co najmniej 1/2 Członków Klastra. Wykluczenie Członka Klastra następuje w formie uchwały Koordynatora i wymaga zgody 2/3 Członków Rady Klastra. Głosowanie w sprawie  wykluczenia Członka Klastra odbywa się jawnie. Uchwałę doręcza się temu Członkowi Klastra, którego ona dotyczy.
 10. Członkowi Klastra, wobec którego Koordynator stwierdził wygaśnięcie statusu w trybie ust. 8 albo podjął uchwałę o wykluczeniu w trybie ust. 9, przysługuje możliwość odwołania się od tej uchwały, zgłaszając w formie pisemnej do Rady Klastra protest w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały Koordynatora. Rada Klastra rozpatruje wniesiony protest w ciągu 14 dni i większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Klastra podejmie ostateczną decyzję.
 11. Klaster dopuszcza udział w pracach Klastra Partnera Honorowego.
 12. Partnerem Honorowym może zostać dowolna osoba fizyczna lub dowolny inny podmiot, którego działalność ma znaczenie dla Klastra, szczególnie w zakresie wsparcia merytorycznego oraz instytucjonalnego. Partner Honorowy działa w ramach Klastra lub współpracuje z Koordynatorem przy realizacji działań o których mowa w  § 11 i 12.
 13. O przyznaniu statusu Partnera Honorowego decyduje Rada Klastra, informując o tym wszystkich Członków Klastra. Stosunek między Koordynatorem a Partnerem Honorowym reguluje odrębna umowa.
Prawa i obowiązki Członka Klastra
§ 6
 1. Członek Klastra ma prawo:
  a. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
  b. korzystać z dorobku i innych form działalności Klastra za zgodą Koordynatora Klastra,
  c. brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klaster,
  d. zgłaszać wnioski dotyczące zakresu działania Klastra,
  e. korzystać z publikacji wewnętrznych Klastra.
 2. Członek Klastra ma obowiązek:
  a. brać czynny udział w działalności Klastra i realizacji jego celów,
  b. przestrzegania Porozumienia i Regulaminu Klastra,
  c. działać na rzecz podnoszenia rangi Klastra.
 
Opłata
§ 7
 1. Koordynator Klastra może wprowadzić opłatę członkowską, informując o tym na piśmie Członków Klastra z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Członek Klastra, który nie uiści opłaty członkowskiej w terminie 14 dni od daty odebrania powtórnego powiadomienia o konieczności uiszczenia opłaty, traci głos w zebraniach wszystkich organów Klastra do czasu uiszczenia opłaty.
 
Zgromadzenie Klastra
§ 8
 1. Wszyscy Członkowie Klastra tworzą Zgromadzenie Klastra.
 2. Każdy Członek Klastra ma prawo i obowiązek uczestniczyć w Zgromadzeniu Klastra. Każdemu Członkowi Klastra przysługuje jeden głos.
 3. Zgromadzenie Klastra działa na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych zarządzanych przez Koordynatora.
  a. posiedzenia zwyczajne Zgromadzenia Klastra odbywają się raz na rok;
  b. posiedzenia nadzwyczajne Zgromadzenia Klastra mogą być zwołane w każdym czasie na wniosek co najmniej 1/3 Członków Klastra, Rady Klastra lub Koordynatora.
 4. Posiedzeniom Zgromadzenia Klastra przewodniczy przedstawiciel Koordynatora.
 5. O zwołaniu posiedzenia zwyczajnego Koordynator Klastra informuje wszystkich Członków Klastra zawiadomieniami wysłanymi z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, a o zwołaniu posiedzenia nadzwyczajnego Koordynator Klastra informuje Członków Klastra zawiadomieniami wysłanymi z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Do kompetencji Zgromadzenia Klastra należą:
  a. wybór Rady Klastra na czteroletnią kadencję zgodnie z §9 ust. 5;
  b. odwołanie Rady Klastra, które może nastąpić na wniosek co najmniej 50% Członków Klastra poparte większością 2/3 głosów wszystkich Członków Klastra;
  c. zgłaszanie koncepcji prac Klastra i pomysłów na działania rozwojowe oraz zgłaszanie propozycji budżetowych;
  d. przedstawianie propozycji dotyczących zmian Regulaminu;
  e. rozpatrywanie wnoszonego przez co najmniej 1/3 Członków Klastra protestu wobec zatwierdzonych przez Radę Klastra zmian Regulaminu, o których mowa w § 20 ust.5.
 7. Zgromadzenie Klastra podejmuje uchwały, poza uchwałą dotyczącą odwołania Rady Klastra opisaną w ust. 6 lit. b, większością 2/3 głosów wszystkich Członków Klastra obecnych na posiedzeniu Zgromadzenia Klastra.
 

Rada Klastra

§ 9

 1. Rada Klastra jest organem doradczym i nadzorczym.
 2. Kadencja Rady Klastra trwa cztery lata.
 3. Posiedzenia Rady Klastra powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Członkami Rady Klastra mogą być pracownicy Członków Klastra lub osoby związane z nimi umowami cywilnoprawnymi.
 5. Rada Klastra składa się z minimum 3 osób wybranych zwykłą większością głosów. Spośród swoich członków Rada Klastra wybiera Przewodniczącego zwykłą większością głosów.
 6. Do kompetencji Rady Klastra należą:
  a. wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Klastra,
  b. podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych Członków do Klastra większością 2/3 wszystkich głosów w Radzie,
  c. na wniosek Koordynatora lub własny podejmowanie decyzji o wykluczeniu Członków z Klastra oraz wygaśnięciu ich statusu większością 2/3 wszystkich głosów w Radzie,
  d. uchwalanie wytycznych do projektów,
  e. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia projektów do realizacji,
  f. określanie strategii rozwoju Klastra, współuczestniczenie w tworzeniu przez Koordynatora planów działań i budżetów oraz zatwierdzanie ich większością 2/3 wszystkich głosów w Radzie,
  g. wyznaczanie kierunków rozwoju, przedsięwzięć, strategii działania oraz nadzorowanie bieżącej realizacji przedsięwzięć i zadań.
  h. na wniosek Koordynatora podejmowanie decyzji o przyjęciu Partnera Honorowego Klastra większością 2/3 wszystkich głosów w Radzie,
 7. W sprawach bieżących Rada Klastra podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 8. Rada Klastra dokonuje zmian Regulaminu większością 2/3 wszystkich głosów w Radzie.
 9. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Koordynator Klastra lub Przewodniczący Rady Klastra, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem lub przez wyznaczenie następnego terminu na posiedzeniu go poprzedzającym. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę, godzinę, i miejsce planowanego odbycia, a jeżeli jest to możliwe, również przybliżony porządek obrad.
 10. Posiedzenie może się odbyć niezwłocznie bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Klastra są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do jego odbycia.
 11. Rada Klastra decyduje o wszystkich sprawach Klastra. Pilne decyzje mogą być głosowane również w trybie obiegowym (pocztą elektroniczną, faksem itp.).
 12. Mandat członka Rady Klastra wygasa:
  a. wraz z upływem kadencji Rady Klastra;
  b. na wniosek własny;
  c. na wniosek reprezentowanego przez członka Rady Członka Klastra;
  d. na wniosek większości 2/3 pozostałych członków Rady Klastra w przypadku, gdy:

1) narusza postanowienia Regulaminu,
2) zaniedbuje swoje obowiązki,
3) stan jego zdrowia nie pozwala na dalsze pełnienie funkcji członka Rady Klastra,
e. w przypadku wygaśnięcia statusu Członka Klastra, którego reprezentuje członek Rady Klastra.

13. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Klastra, na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia Klastra mogą się odbywać wybory uzupełniające.
 
Koordynator Klastra
§ 10
 1. Koordynatorem Klastra jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Wincentego Pola 16 wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089796, NIP: 631-22-03-756,  REGON: 276142230.
 2. Koordynator Klastra jest organem zarządzającym Klastrem.
 3. Koordynator Klastra prowadzi obsługę organizacyjną i administracyjną Klastra.
 4. Do kompetencji Koordynatora należy w szczególności:
a. opracowywanie projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków publicznych (krajowych i wspólnotowych),
b. współpraca z Członkami Klastra w ramach projektów rozwojowych,
c. obsługa projektów realizowanych w ramach umowy o dofinansowanie,
d. monitorowanie realizacji projektów,
e. reprezentowanie Klastra w kontaktach na zewnątrz,
f.  prowadzenie strony internetowej Klastra,
g. podejmowanie inicjatyw określonych w planie działania Klastra,
h. wydawanie materiałów informacyjnych Klastra,organizacja konferencji, seminariów i warsztatów edukacyjnych,
i.  zgłaszanie do Rady Klastra kandydatów do uczestnictwa w Klastrze w celu uzyskania zgody Rady Klastra odnośnie przyjęcia nowego Członka do Klastra,
j.  zapewnienie infrastruktury niezbędnej do realizacji podstawowych działań w ramach Klastra,
k. proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra,
l.  inicjowanie kooperacji z sieciami, klastrami i instytucjami z innych regionów w zakresie wspólnych przedsięwzięć, projektów krajowych i międzynarodowych oraz trwałej współpracy gospodarczej.
 
ROZDZIAŁ III
ZAKRES MERYTORYCZNY
 
Działania
§ 11
 1. Koordynator realizuje na rzecz Członków Klastra następujące działania:
  a. organizowanie warsztatów i konferencji tematycznych,
  b. informowanie o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych dotyczących sektora,
  c. inicjowanie i opracowywanie koncepcji Projektów Rozwojowych,
  d. animowanie kontaktów formalnych i nieformalnych w sektorze, pomiędzy sektorami oraz pomiędzy środowiskiem biznesowym, naukowym, edukacyjnym i publicznym.
 2. Szczegółowy zakres i charakter działań ustala Koordynator, uwzględniając wyniki cyklicznego rozeznania potrzeb i oczekiwań Członków Klastra oraz rekomendacje Rady Klastra.
 
Projekty rozwojowe
§ 12
 1. W zakresie wykraczającym poza zakres działań Klastra określonych w § 11, Członkowie Klastra mogą podejmować Projekty Rozwojowe.
 2. Projekty rozwojowe muszą być zgodne z misją Klastra.
 3. Dopuszcza się kreowanie i wdrażanie Projektów Rozwojowych z udziałem podmiotów spoza Członków Klastra.
 4. Projekty Rozwojowe mogą być oznaczane znakami graficznymi Klastra przeznaczonymi do identyfikacji projektów rozwojowych.
 5. Zgodę na stosowanie oznaczeń opisanych w ust. 4 wydaje Koordynator w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Realizacja Projektów Rozwojowych nie może naruszać postanowień Regulaminu.
 7. Projekty Rozwojowe są realizowane na zasadzie odrębnych umów bilateralnych lub multilateralnych.
 8. Umowy, o których mowa w ust. 7 powinny zawierać co najmniej:
  a. opis przedmiotu Projektu Rozwojowego,
  b. odwołanie do zawarcia umowy w ramach działań Klastra,
  c. wskazanie podmiotu koordynującego Projekt Rozwojowy,
  d. opis świadczeń każdej ze stron umowy,
  e. opis praw i obowiązków stron umowy,
  f. wskazanie wynagrodzenia stron umowy lub zasad pobierania przez nie korzyści z tytułu korzystania z rezultatów Projektu Rozwojowego,
  g. określenie zakresu ochrony praw własności intelektualnej do rezultatów Projektu Rozwojowego,
  h. określenie zasad poufności.
 9. Odpowiedzialność z  z tytułu umów, o których mowa w ust. 7, ponoszą wyłącznie strony tych umów.
 10. Postanowienia §§ 11 i 12 niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają prawa Członka  Klastra do realizacji innych projektów podejmowanych w ramach jego działalności.
 
ROZDZIAŁ IV
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 
Ochrona praw własności intelektualnej
§13
 1. Prawa własności intelektualnej do opracowań wytwarzanych i udostępnianych Członkom Klastra w dowolnej formie przez Koordynatora pozostają własnością twórców.
 2. Prawa własności intelektualnej do opracowań wytwarzanych i udostępnianych Członkom Klastra lub Koordynatorowi w dowolnej formie przez Członków Klastra pozostają własnością twórców.
 3. Prawa własności intelektualnej do wyników warsztatów oraz innych działań zespołowych w ramach Klastra pozostają własnością podmiotów uczestniczących w danych działaniach.
 4. Prawa własności intelektualnej związane z Projektami Rozwojowymi podlegają regulacjom odrębnych umów.
 
ROZDZIAŁ V
OCHRONA POUFNOŚCI I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
 
Zasady ochrony poufności
§14
 1. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 2, zasadą generalną Klastra jest jawność podejmowanej aktywności.
 2. Koordynator dba o ochronę informacji na temat Członków Klastra oraz podejmowanych przez nich działań, w szczególności ich tajemnic przedsiębiorstwa, w zakresie, w jakim ujawnienie takich informacji mogłoby naruszyć ich interesy, lub w jakim obowiązek zachowania tajemnicy wynika z obowiązujących przepisów.
 3. Koordynator zapewnia ochronę informacji przekazanych przez Członków Klastra, zastrzeżonych jako poufne, przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
 4. Członkowie Klastra zobowiązani są do nie podejmowania działań mogących zaszkodzić postanowieniom ust. 2 i 3.
 5. Koordynator i Członkowie Klastra indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za zawinione przez siebie naruszenie zasad ochrony poufności w granicach obowiązujących przepisów.
 6. Obowiązek poufności spoczywa na każdym Członku Klastra pomimo ustania członkostwa w Klastrze.
 
Udostępnianie informacji o Członkach Klastra
§15
 1. W celu ułatwienia współpracy Koordynator tworzy wewnętrzną stronę dostępną dla Członków Klastra.
 2. Złożenie Deklaracji Przystąpienia uważa się za wyrażenie zgody na publikowanie w bazie danych, o której mowa w ust. 1, tematycznych danych ogólnodostępnych.
 
ROZDZIAŁ VI
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
 
Zasady postępowania
§16
 1. Zasada odpowiedzialności: Realizując swoje działania Klaster promuje uczciwe, kooperacyjne i profesjonalne metody prowadzenia działalności zarobkowej i niezarobkowej.
 2. Zasada równości: Wszyscy Członkowie Klastra są równi w prawach i obowiązkach w ramach Klastra.
 3. Zasada swobody: Działalność w ramach Klastra nie narusza swobody wykonywania działalności, w szczególności swobody wykonywania działalności gospodarczej Członków Klastra.
 4. Zasada ważenia interesu: Koordynator oraz Członkowie Klastra współpracując ze sobą działają w trosce o wspólny interes, jednocześnie dbając o wzajemne poszanowanie swoich indywidualnych interesów.
 5. Zasada uczciwości: Członkowie Klastra winni postępować uczciwie.
 6. Zasada konkurencji: Członkowie Klastra są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, w szczególności poprzez działanie zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 7. Zasada wzajemnego zaufania: Członkowie Klastra prowadzą swoją działalność w taki sposób, aby możliwe było działanie w zaufaniu do drugiej strony, w szczególności jej intencji, uczciwości, profesjonalizmu oraz dotrzymywania warunków przyjętych zobowiązań. Zasada ta nie uchybia konieczności zachowywania należytego poziomu regulacji prawnej wzajemnych relacji.
 8. Zasada kooperacyjności: W ramach realizowanych przedsięwzięć Członkowie Klastra rozwijają wzajemną współpracę, w szczególności w celu wzmacniania swojej pozycji na rynku dzięki prowadzeniu wspólnych projektów.
 9. Zasada transparentności: Członkowie Klastra działają w sposób przejrzysty, jasno określając swoje zamiary i realizowane cele, w szczególności nie ukrywają informacji, które mają znaczenie dla ochrony słusznych interesów innych podmiotów. Zasada ta ma zastosowania w zakresie, w jakim ujawnienie informacji nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji chronionych prawem, których ujawnienie mogłoby zagrażać interesowi Członka Klastra, jego pracownika, współpracownika kontrahenta lub osoby trzeciej lub w zakresie, w jakim naruszałoby przepisy obowiązującego prawa.
 
ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 
Priorytet polubownego rozwiązywania sporów
§17
 1. W przypadku zaistnienia sporów w związku z działaniami Klastra, Członkowie Klastra zobowiązują się dążyć do ich rozwiązywania w dobrej wierze na drodze polubownej.
 2. Polubowne rozwiązywanie sporów może być prowadzone w drodze negocjacji lub mediacji z udziałem bezstronnego mediatora zaakceptowanego przez podmioty pozostające w sporze.
 
Właściwość sądu
§18
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Koordynatora, o ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 
Prawo właściwe
§19
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo polskie.
 
ROZDZIAŁ VIII
UMOCOWANIE REGULAMINU
 
Procedura zmiany Regulaminu
§20
 1. Członkowie Klastra mają prawo indywidualnego bądź zbiorowego formułowania propozycji zmian w Regulaminie.
 2. Propozycje zmian w Regulaminie składane przez Członków Klastra winny być przekazane Koordynatorowi w formie pisemnej.
 3. Koordynator Klastra przedstawia Radzie Klastra propozycje zmian Regulaminu, które podlegają głosowaniu w Radzie.
 4. Tekst obowiązującego po zmianach Regulaminu jest niezwłocznie przesyłany przez Koordynatora drogą elektroniczną do Członków Klastra.
 5. Na wniosek co najmniej 1/3 wszystkich Członków Klastra wnoszących sprzeciw do zatwierdzonych przez Radę Klastra zmian Regulaminu, Koordynator jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zgromadzenia Klastra podczas którego Członkowie Klastra rozpatrują Regulamin. Ostateczne zmiany Regulaminu są przyjmowane większością 2/3 wszystkich Członków Klastra. 
 6. Członek Klastra ma prawo w ciągu 10 dni złożyć oświadczenie o odrzuceniu zmian Regulaminu, co powoduje natychmiastowe wygaśnięcie jego członkostwa w Klastrze.
 
Udostępnianie Regulaminu
§21
Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Klastra oraz jest wyłożona do wglądu w siedzibie Koordynatora.
 
Odpowiednie stosowanie ustaw
§22
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw.