demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

SO RIS w PPO II

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

DANE KONTAKTOWE

Alicja Michalik

Budżet projektu

PLN

Okres realizacji projektu

od 15.07.2019

do 30.06.2022

Źródła dofinansowania

CELE

 • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu
 • zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)
 • zwiększenie liczby Obserwatoriów Technologicznych zgodnych z obszarami technologicznymi i oczekiwaniami jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw
 • kontynuacja realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS WSL)

DZIAŁANIA

 • aktualizacja założeń strategicznej polityki innowacyjnej województwa śląskiego z wykorzystaniem procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) prowadzącego do weryfikacji lub uzupełnienia inteligentnych specjalizacji (IS),
 • inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji,
 • identyfikowanie obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działania i realizacji nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych,
 • wypracowanie i udostępnienie nowych rozwiązań oraz narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych, wdrażanie nowych modeli usług i upowszechnianie wiedzy na ich temat,
 • doskonalenie i pomnażanie kapitału wiedzy poprzez podnoszenie kompetencji kadr SO RIS.

REZULTATY

 • kontynuacja działań w obszarze realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania w województwie śląskim,
 • intensyfikacja działań dla wzmacniania współpracy w zakresie rozwoju innowacji w ramach funkcjonującego w regionie ekosystemu,
 • rozwój kompetencji oraz wzmacnianie Sieci SO RIS dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez Obserwatoria usług odpowiadających na potrzeby regionu,
 • pobudzenie rozwoju technologicznego regionu, pozycjonowanie kluczowych obszarów technologicznych, a także wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionu,
 • usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego.