demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

MedTech4Europe

Projekt MedTech4Europe realizowany jest w ramach Programu Interreg Europe, we współpracy z klastrami, instytucjami otoczenia biznesu i władzami regionalnymi z 8 krajów europejskich – z Francji, Niemiec, Holandii, Danii, Węgier, Włoch, Finlandii, Polski. Celem projektu jest wsparcie procesu formułowania polityk zorientowanych na doskonalenie technologii medycznych, a w szczególności w zakresie rozwijania infrastruktury badawczo-rozwojowej.

DANE KONTAKTOWE

Izabela Czeremcha

Budżet projektu

PLN

Okres realizacji projektu

od 01.06.2018

do 30.06.2022

Źródła dofinansowania

CELE

  • Głównym celem projektu MedTech4Europe są działania na rzecz aktualizacji instrumentów w ramach polityk na poziomie regionalnym i krajowym, wobec rosnącego zapotrzebowania na innowacyjną infrastrukturę w obszarze technologii medycznych.

DZIAŁANIA

  • Określenie stanu sektora medtech w regionie każdego z partnerów, wspólna analiza krzyżowa,
  • Samoocena polityk regionalnych, benchmarking regionalnych ekosystemów innowacji, mapowanie dziedzin doskonałości,
  • Wizyty studyjne i warsztaty,
  • Przygotowanie Lokalnego Planu Działania.

REZULTATY

  • Wzmocnienie ekosystemu innowacji dla sektora medtech,
  • Opracowanie modeli biznesowych infrastruktury B+R+I dających lepszy dostęp dla MŚP,
  • Wdrożenie nowych projektów międzyregionalnych w zakresie B+R+I wraz z identyfikacją komplementarnych dziedzin doskonałości pomiędzy regionami.