Wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy – harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)

Opublikowano harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia br., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) POIR. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu PO IR Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. – MŚP będą mogły uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań oraz osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania. Budżet konkursu wyniesie 1,6 mld zł. Jego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W kwietniu ogłoszone zostaną jeszcze dwa konkursy, a kolejne sukcesywnie w następnych miesiącach, zgodnie z przyjętym harmonogramem – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań Programu: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, 1.2 Sektorowe programy B+R, 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.
Harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Programu Inteligentny Rozwój lub tutaj.

W ramach Programu 1.2 Sektorowe programy B+R, w ramach dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOMED.
Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.

Budżet programu wynosi 300 mln PLN, z czego udział przedsiębiorstw w budżecie wynosi 35% natomiast pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Więcej informacji o programie na stronie NCBiR.

Źródło: MIR, NCBiR