Przypominamy o konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 ogłoszonym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiło konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach specjalizacji RIS WSL 2013-2020 – MEDYCYNA.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w inteligentną specjalizację Województwa Śląskiego – MEDYCYNĘ.
Termin, do którego można składać wnioski to 8 czerwca 2021 r. (do godziny 12:00:00)

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
100,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
20 304 900,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
4 500 000,00
Data określenia wartość w PLN 25.02.2021, 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5122 PLN

Więcej informacji na: https://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/542